AVG en privacy van zorgcliënten

Vanaf vrijdag 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf dan geldt dezelfde privacy wet- en regelgeving in alle lidstaten van de Europese Unie.

De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het doel van de AVG is om twee belangen te waarborgen, namelijk de bescherming van personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

Star-shl heeft maatregelen getroffen om de privacy van haar cliënten, relaties en medewerkers te waarborgen.

Verwerkersovereenkomst met huisartsen, verloskundigen en zorginstellingen

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om de privacy van cliënten te beschermen. Zo wisselen wij veilig elektronisch persoonsgegevens uit met huisartsen, verkoskundigen en zorginstellingen.

Star-shl verwerkt persoonsgegevens van cliënten, waaronder gegevens over de gezondheid van cliënten. Het gaat bijvoorbeeld om de gegevens op de aanvraagformulieren. Wij beheren deze gegevens. Het beheer van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van medisch laboratoriumonderzoek. Dit zijn bijzondere persoonsgegevens. Star-shl heeft een grondslag voor de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens.

Eén van de eisen van de nieuwe regelgeving is dat in iedere situatie waarin (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt, een verwerkersovereenkomst tussen partijen dient te worden gesloten die de verwerking uitvoeren. De verwerkersovereenkomst bevat onder meer de verdeling van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden ten aanzien van de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens.

De huisarts- en verloskundigenpraktijken, echocentra en zorginstellingen die van onze diensten gebruik maken, ontvangen een overeenkomst van ons. Star-shl volgt de standaard model verwerkersovereenkomst voor de zorgsector, dat is opgesteld door Actiz, GGZ Nederland, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ). De huisartsen die een eigen format gestuurd hebben, zullen deze ondertekend retour ontvangen.

Heeft u nog geen verwerkersovereenkomst ontvangen?
Vraag nu de verwerkersovereenkomst aan via avg@star-shl.nl. Wij sturen u graag de verwerkersovereenkomst op, die reeds door star-shl ondertekend is. U hoeft alleen uw praktijkgegevens in te vullen en de overeenkomst te ondertekenen (en op elke pagina een paraaf te zetten).
Hierna mailt u de door u getekende verwerkersovereenkomst retour aan avg@star-shl.nl Zo gemakkelijk kan het zijn!

 

Wilt u meer weten over de AVG?

Op de website van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u alle informatie over de AVG. 

Bent u huisarts, verloskundige of zorginstelling en wilt u meer weten over de overeenkomst met star-shl?

Neem gerust contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming, mevrouw Denie Georgieva via d.georgieva@star-shl.nl of 06 22 78 80 37.